Program Lojalnościowy


 • Zarejestruj Konto w naszym Sklepie.
 • Za każde złożone i opłacone zamówienie zbieraj punkty: 1 punkt za 1 wydaną złotówkę.
 • Przy kolejnym zamówieniu wymieniaj punkty na Rabat: każde 20 punktów to 1 zł Rabatu.
 • Możesz wykorzystać cały dostępny Rabat lub jego część, zawsze wielokrotność 20 punktów (1 zł Rabatu). Kolejne punkty zostaną ci przyznane za wartość zamówienia po odjęciu Rabatu.
 • Możesz opłacić prawie całe zamówienie, wymieniając punkty na Rabat – wystarczy, że zapłacisz 1 złotówkę, abyśmy mogli wystawić paragon lub fakturę.
 • Masz 2 lata na wymianę punktów od dnia opłacenia zamówienia, za które zostały przyznane.
 • Gdy zmawiasz u nas już przynajmniej trzeci raz i wykorzystujesz tylko część punktów - pierwsze wymieniasz te przyznane wcześniej.
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj Regulamin Programu Lojalnościowego znajdujący się poniżej.

 

 

 

 


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Spis treści
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Uczestnicy Programu Lojalnościowego
IV. Punkty w Programie Lojalnościowym
V. Rabaty kwotowe
VI. Czas trwania Programu Lojalnościowego
VII. Dane Osobowe
VIII. Reklamacje
IX. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne


Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego w Sklepie internetowym www.alvika.com.pl.

 


II. Definicje

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 3. Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Sprzedawcę. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.alvika.com.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
 6. Sprzedawca - Krystyna Jabłońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alvika Outdoor Equipment wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: NIP 64441097954, REGON 242823955, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec, nr. tel.: +48 885 667 175, adres e-mail: sklep@alvika.com.pl

 


III. Uczestnicy Programu Lojalnościowego


Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:

 1. zarejestrowała w Sklepie Konto zgodnie z regulaminem Sklepu;
 2. zaakceptowała treść regulaminu Sklepu, która jest dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.alvika.com.pl/regulamin.

 


IV. Punkty w Programie Lojalnościowym


Klient w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Sprzedawcy punkty - naliczane według poniższych zasad:

 1. Punkty przyznawane są, począwszy od momentu zarejestrowania Konta w Sklepie i przyznawane są od każdej umowy sprzedaży towarów w nim dostępnych, za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem tego Konta - w wysokości zależnej od wartości towarów.
 2. Zamówienia, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  a) z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  b) za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do Konta.
 3. Każdy 1 zł wydany przez Klienta w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Klientowi 1 punktu. Wydanie niepełnej złotówki skutkuje przyznaniem punktu pod warunkiem, że jest to minimum 0,5 zł.
 4. Punkty przyznawane są z momentem opłacenia zamówienia przez Klienta lub tego samego dnia:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – z momentem uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym, w tym samym dniu, gdy Sprzedawca otrzyma informację o odbiorze zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku przyznania punktów tytułem umów sprzedaży towarów, które uległy następnie rozwiązaniu (na skutek skorzystania przez Klienta z konsumenckiego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży) - Sprzedawca ma prawo odebrać Klientowi naliczone wcześniej punkty.

 


V. Rabaty kwotowe


Klient ma prawo do dokonania wymiany punktów uzyskanych w Programie na Rabaty kwotowe na towary dostępne w Sklepie, według poniższych zasad:

 1. Wymiana punktów na Rabat kwotowy może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta w Sklepie.
 2. Sprzedawca przyznaje Klientowi Rabat o wartości 1 zł w zamian za każde zebrane 20 punktów, przy czym minimalna liczba punktów, przy której możliwa jest ich wymiana to 20 punktów (równowartość 1 zł Rabatu).
 3. Klient, decydując się na wymianę punktów na Rabat kwotowy przy zamówieniu, korzysta z dowolnej liczby zebranych na Koncie punktów z zastrzeżeniem, że nie może to spowodować zmniejszenia ceny towaru poniżej wartości 1 zł (jeden złoty). Cena towaru po rabacie zostanie uwidoczniona na stosownym dokumencie księgowym wystawianym Klientowi przez Sprzedawcę (paragonie lub fakturze VAT).
 4. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, w odniesieniu do której wykorzystał punkty zebrane w Programie, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – punkty te podlegają zwrotowi.
 5. Punkty mogą zostać wymienione na Rabat kwotowy w okresie 2 lat od dnia ich przyznania. Po tym okresie wygasają.
 6. Jeżeli Klient ma na Koncie punkty zebrane z zawarcia więcej niż jednej umowy sprzedaży to, nie zależnie od liczby wymienianych punktów, przy kolejnym zamówieniu w pierwszej kolejności wykorzysta te przyznane wcześniej.

 


VI. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 

 1. Program Lojalnościowy jest wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Sprzedawca może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie z zastrzeżeniem, że poinformuje Klientów o zamiarze jego zakończenia ze stosownym wyprzedzeniem - co najmniej na 3 miesięcy wcześniej.
 3. W przypadku zakończenia Programu niewykorzystane punkty mogą być wymienione na Rabaty kwotowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, czyli w okresie 2 lat od dnia ich przyznania.
 4. Klient nie ma obowiązku korzystania z Programu Lojalnościowego, może jednak z niego zrezygnować wraz z usunięciem Konta w Sklepie na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
 5. W przypadku rezygnacji z Konta i udziału w Programie – Klient traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

 


VII. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Klienta jest:
  a) przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta regulaminem Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dostępnym na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.alvika.com.pl/regulamin,
  b) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Klientów lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Sprzedawca nie dokonuje profilowania danych osobowych Klientów, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Klientów, zawarte są w polityce prywatności Sprzedawcy (www.alvika.com.pl/polityka_prywatnosci).

 


VIII. Reklamacje

 

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Klienci mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  a) w formie pisemnej na adres: Alvika Outdoor Equipment, ul. Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec
  b) pocztą elektroniczną, na adres: sklep@alvika.com.pl
 2. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 


IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem: www.alvika.com.pl/program_lojalnosciowy .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji Konta - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Klientów.
 4. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu i polityki prywatności Sprzedawcy.
 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklep@alvika.com.pl.
   
Copyright © 2024 Alvika Outdoor Equipment Sp z o. o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Ambicode dla Alvika Outdoor Equipment Sp z o. o..
Polityka cookies   

Uwaga! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.